آرین عاطفت فر :تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی

عنوان: تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی
ارائه دهنده: آرین عاطفت فر دانش آموز کلاس پنجم
آموزگاران راهنما: زینب مهبودی و محمد امیر کوپایی نیا