شایان دانشمند : استفاده از پسآب تصفیه شده فاضلاب، راهکارها و محدودیتهای آن

عنوان: استفاده از پسآب تصفیه شده فاضلاب، راهکارها و محدودیتهای آن
ارائه دهنده: شایان دانشمند شیرازی دانش آموز کلاس چهارم
آموزگار راهنما: محمد امیر کوپایی نیا